Criteris d’avaluació

Joan M. Monjo amb uns alumnes durant una eixida escolar.

1.Escoltar i parlar:

A. Participació activa i respectuosa en intercanvis comunicatius sobre temes polèmics d’actualitat relacionats amb la figura de l’Àngel Vidal; defensa crítica de les pròpies opinions; adequació del llenguatge i registre a la situació comunicativa i utilització de les estratègies d’interacció oral.

B. Participació per grups de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat; suport als companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions; utilització del diàleg igualitari per resoldre conflictes i discrepàncies.

C. Producció oral de textos narratius de Joan M. Monjo; utilització d’estratègies d’expressió oral i elements no verbals propis de la dramatització, aplicació de les propietats textuals i la riquesa lèxica.

2. Llegir i escriure:

A. Realització, críticament i creativa, de les activitats, individuals o col·lectives, i del projecte final, amb autonomia, relacionats amb l’autor en qüestió.

B. Realització independent i eficaç de les activitats propostes, tenint iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les fortaleses i debilitats, mostrant curiositat i interés durant el seu desenvolupament i actuant amb flexibilitat buscant per pròpia iniciativa solucions alternatives.

3. Coneixement de la llengua:

A. Identificació de l’ús connotatiu i denotatiu de la llengua per captar el sentit global del text; aplicació de l’ús connotatiu i denotatiu de la llengua en  l’elaboració de textos.

4. Educació literària:

A. Realització de lectures d’obres literàries de l’autor en qüestió, Joan M. Monjo, escollides i proposades pel professorat, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions dels textos, aplicant tècniques expressives i teatrals.

A més, cal destacar que l’alumnat avaluarà la ruta amb l’objectiu de conèixer les sensacions dels estudiants respecte a les activitats i, especialment, per millorar els aspectes que es consideren.